Global Packaging Solutions

INFORMACJE PRAWNE

EDYTOR STRONY : "AXIUM PACKAGING"
NAZWA STRONY :      AXIUM-PACKAGING.EU


AXIUM PACKAGING S.A.S.
Z.I. Molina La Chazotte, 82 rue de la Talaudière, BP 26412
42964 Saint-Etienne Cedex 1
Francja
Tel. : +33 (0)4 77 52 23 23

www.axium-packaging.eu należy do firmy AXIUM PACKAGING
Domena www.axium-packaging.eu należy do firmy AXIUM PACKAGING.

DEFINICJA

Określenia "dane osobowe", "podmiot danych", "podmiot przetwarzający" i "dane wrażliwe" są zdefiniowane przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

INFORMACJE PRAWNE

Korzystanie ze strony internetowej AXIUM-PACKAGING.eu jest określone przez ogólne warunki użytkowania opisane poniżej.
Korzystanie z serwisu actipack.fr oznacza pełną akceptację poniższego regulaminu.
Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.
Dostęp do strony i informacje prawne mogą zostać zmienione przez firmę AXIUM PACKAGING w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Każdą osobę fizyczną i prawną korzystającą ze strony określa się mianem użytkownika.

Korzystanie ze strony internetowej AXIUM-PACKAGING.eu oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej.

Ogólne warunki użytkowania mogą w dowolnym momencie zostać zmodyfikowane lub uzupełnione, dlatego użytkownicy strony AXIUM-PACKAGING.eu proszeni są o zapoznawanie się na stronie z aktualnymi informacjami.

Strona dostępna jest zazwyczaj dla użytkowników w dowolnym momencie.
O możliwych zarządzonych przerwach technicznych decyduje firma AXIUM PACKAGING, która postara się poinformować użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o ich dacie i godzinie.

Strona AXIUM-PACKAGING.eu jest regularnie aktualizowana przez administratora.
Ogólne warunki użytkowania w dowolnym momencie mogą zostać zmodyfikowane: dlatego użytkownicy strony AXIUM-PACKAGING.eu proszeni są o zapoznawanie się na stronie z aktualnymi informacjami.

Cookies

AXIUM PACKAGING, dla potrzeb serwisowych, zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych użytkowników za pomocą "plików cookies".
Te pliki nie są programami.
Pozwalają dostosować oferty do potrzeb użytkownika i przyspieszyć dostęp do strony, pomagając w szybszej identyfikacji.
Informacje przechowywane są przez 1 rok.
Podczas konfigurowania przeglądarki można wyłączyć "cookies".

DANE OSOBOWE

Zgodnie z francuskim prawem 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. (francuskie prawo o ochronie danych) każdy użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu, poprawiania i kwestionowania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Wszystkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych należy przesyłać pisemnie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.
Jeżeli użytkownik jest zapisany do otrzymywania mailowego serwisu informacyjnego (newsletter), którego nie chce kontynuować, może poinformować o tym mailowo lub zgodnie z trybem opisanym poniżej przesyłanych informacji.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa własności do wszystkich obrazów, grafik i innych informacji zawartych na stronie AXIUM-PACKAGING.eu są własnością firmy AXIUM PACKAGING.
Wszystkie treści znajdujące się na stronie, zarówno wizualne jak i dźwiękowe w tym bazy danych są chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej.
Są wyłączną własnością firmy AXIUM PACKAGING. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie, wykorzystanie całości lub części strony, niezależnie od zastosowanej metody, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AXIUM PACKAGING.
Korzystanie z tej strony internetowej dozwolone jest na użytek własny i w celach niekomercyjnych.
Dostęp do strony gwarantuje użytkownikowi prawo do prywatnego i niewyłącznego użytkowania strony.
Interaktywne pola (umożliwiające zadawanie pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego) są dostępne dla użytkowników.
Firma AXIUM PACKAGING zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego formalnego zawiadomienia, do usunięcia wszelkich informacji naruszających obowiązujące przepisy we Francji, zwłaszcza dotyczących ochrony danych osobowych.

W stosownych przypadkach Firma AXIUM PACKAGING zastrzega sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej użytkownika zamieszczającego treści rasistowskie, obraźliwe, zniesławiające lub pornograficzne, niezależnie od użytego sposobu (tekst, zdjęcie…).

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, francuskiej ustawie o Zaufaniu do Gospodarki Cyfrowej z 21 czerwca 2014, francuskiej ustawie o Ochronie Danych z 6 sierpnia 2004 oraz o Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1) Administrator danych osobowych

W przypadku zbierania danych osobowych w ramach tworzenia osobistego konta użytkownika i przeglądania stron internetowych, administratorem przetwarzania danych osobowych jest Mickaël Vindrier.

Firma AXIUM PACKAGING jest reprezentowana przez przedstawiciela prawnego.

Firma AXIUM PACKAGING jako administrator przetwarzania danych osobowych wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Jej obowiązkiem jest ustalenie celów przetwarzania danych, dostarczanie potencjalnym Klientom i odbiorcom kompletnych informacji na temat przetwarzania danych osobowych i prowadzenie rejestru przetwarzania danych zgodnie z rzeczywistością.

Przetwarzając dane osobowe, firma AXIUM PACKAGING podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia dokładności i poprawności danych osobowych w zakresie realizacji założonych celów.

2) Cel przetwarzania danych

Całość lub część danych może być wykorzystana przez firmę AXIUM PACKAGING w celu:
• umożliwienia użytkownikowi przeglądania stron internetowych oraz zarządzania i śledzenia zakupionych produktów i usług: połączenia i użytkowania danych na stronie, faktur, historii zamówień, itp.
• zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowania, hakowania,…): sprzętu używanego do przeglądania, adresu IP, złamania hasła
• poprawienia jakości przeglądania: połączenia i użytkowania danych
• przeprowadzenia nieobowiązkowych ankiet satysfakcji Klientów firmy AXIUM PACKAGING
• prowadzenia działań marketingowych (przez SMS, email): numer telefonu, adres mailowy

Firma AXIUM PACKAGING nie sprzedaje danych osobowych, są one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych.

3) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania i wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi Użytkownicy strony AXIUM-PACKAGING.eu mają następujące prawa:

• Prawo dostępu do danych (RODO art. 15) i prawo do żądania sprostowania (RODO art. 16), prawo do aktualizacji, kompletności danych użytkowników, prawo do blokowania lub usuwania danych osobowych użytkowników (RODO art. 17) w przypadku, gdy są niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub jeśli gromadzenie, używanie, komunikacja i przechowywanie jest zabronione.
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (RODO 13-2c)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkownika (RODO art.18)
• Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych użytkowania (RODO art.21)
• Prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników w przypadku, gdy dane te podlegają automatycznemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (RODO art. 20)

Z chwilą poinformowania firmy AXIUM PACKAGING o śmierci użytkownika bez pozostawienia przez zmarłego konkretnych w tej materii dyspozycji, firma AXIUM PACKAGING zobowiązana jest do usunięcia jego danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych jest konieczne do celów dowodowych lub ze względu na inne zobowiązania prawne.

W celu uzyskania szerszej informacji o sposobie wykorzystania danych osobowych, przesłania prośby o sprostowanie lub sprzeciwu ich przetwarzaniu, AXIUM PACKAGING prosi o korespondencję na adres:
AXIUM PACKAGING – DPO, Mickaël Vindrier, Z.I. Molina La Chazotte, 82 rue de la Talaudière, BP 26412, F-42964 Saint-Etienne Cedex 1.

W tym przypadku użytkownik musi wskazać na stronie dane osobowe, które chce poprawić, zaktualizować lub usunąć przez AXIUM PACKAGING na tej stronie.

Prośby o usunięcia danych osobowych podlegają obowiązkowi nałożonemu na firmę AXIUM PACKAGING przez prawo, w szczególności w zakresie przechowywania i archiwizacji danych.
Ponadto, użytkownicy strony AXIUM-PACKAGING.eu mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, a zwłaszcza do francuskiego organu ochrony danych, CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes)

4) Nieprzekazywanie danych osobowych

Bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, firma AXIUM PACKAGING nie może przetwarzać, przechowywać lub przekazywać danych zebranych od Klientów w kraju będącym poza Unią Europejską lub uznanym przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni".
Jednocześnie, firma AXIUM PACKAGING pozostawia sobie wolność wyboru osób przetwarzających dane w celach technicznych i handlowych, o ile spełniają one wymogi określone w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Firma AXIUM PACKAGING zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych, a w szczególności, by nie zostały one przekazane osobom nieupoważnionym.
Niemniej jednak, jeśli zostanie zgłoszony przypadek wpływający na integralność lub poufność informacji o Kliencie, firma AXIUM PACKAGING ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym Klienta i zapoznać go z podjętymi działaniami naprawczymi.
Ponadto firma AXIUM PACKAGING nie przechowuje żadnych „danych wrażliwych”.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki zależne firmy AXIUM PACKAGING i podmioty przetwarzające dane (dostawcę usługi) wyłącznie w celu osiągnięcia celów obecnej polityki.

W ramach obowiązków i celów przedstawionych powyżej, kluczowymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych Użytkowników, są głównie przedstawiciele firmy AXIUM PACKAGING zajmujący się obsługą Klienta.

5) Rodzaje zbieranych Danych Osobowych

W odniesieniu do użytkowników stron internetowych, firma AXIUM PACKAGING zbiera dane niezbędne do działania usługi (dane statystyczne Google Analytics); są one przechowywane przez okres maksymalnie 24 miesięcy po zakończeniu stosunku umownego.

RODZAJ INFORMACJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wiadomości wyświetlane na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako gwarancja.
Użytkownik korzysta z tej witryny na własne ryzyko.
Firma AXIUM PACKAGING nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, takie jak treści, dane, transmisja lub straty finansowe, spowodowane korzystaniem ze strony internetowej.
Ponadto firma AXIUM PACKAGING nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniem osób trzecich takich jak modyfikowanie treści lub elementów dostępnych na stronie.

Strona AXIUM-PACKAGING.eu jest prowadzona przez dostawcę na terenie UE zgodnie z Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do strony możliwy jest w dowolnym momencie.

Firma AXIUM PACKAGING zastrzega sobie prawo do modyfikowania, tymczasowej lub stałej przerwy w dostępie do strony z uwagi na prace techniczne.

KONCEPCJA I ROZWÓJ STRONY INTERNETOWEJ

SFI
15 rue Camille de Rochetaillée
F-42000 Saint-Etienne

Francja

www.sfi.fr

SERWER WWW

OVH

https://www.ovh.com/fr/

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok Odmawiać