Global Packaging Solutions

PRÁVNÍ INFORMACE

EDITOR WEBU : „AXIUM PACKAGING“
JMÉNO WEBOVÉ STRÁNKY :      AXIUM-PACKAGING.EU


AXIUM PACKAGING S.A.S.
Z.I. Molina La Chazotte, 82 rue de la Talaudière, BP 26412
42964 Saint-Etienne Cedex 1
Francie
Tel. : +33 (0)4 77 52 23 23

Webová stránka www.axium-packaging.eu je vlastněna a provozována spol. AXIUM PACKAGING.
Jméno domény www.axium-packaging.eu je vlastněno spol. AXIUM PACKAGING

DEFINICE

Pojmy “osobní údaje”, “předmět, ke kterému se údaje vztahují”, “zpracovatel údajů” a “citlivé údaje” jsou definovány nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

PRÁVNÍ INFORMACE

Užívání webové stránky AXIUM-PACKAGING.eu podléhá všeobecným podmínkám užití uvedeným níže.
Užívání webové stránky actipack.fr znamená úplné přijetí podmínek uvedených níže.
Uživatel prohlašuje, že si podmínky přečetl a že je bude dodržovat.
AXIUM PACKAGING může kdykoli a bez oznámení měnit přístup na actipack.fr stejně jako právní informace.

OBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ

Termín uživatel znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví následující webovou stránku: AXIUM-PACKAGING.eu

Užívání webové stránky AXIUM-PACKAGING.eu předpokládá plné přijetí všeobecných podmínek užití uvedených níže. Všeobecné podmínky užití mohou být kdykoli měněny nebo doplňovány, prosíme uživatele webové stránky AXIUM-PACKAGING.eu, aby pravidelně kontrolovali tuto stránky za účelem zjištění nejnovějšího stavu podmínek.

Tato webová stránka je uživateli přístupná kdykoli a běžným způsobem. AXIUM-PACKAGING.eu může rozhodnout o přerušení za účelem technické údržby, přičemž se vynasnaží uživatelům předem sdělit datum a čas takového přerušení.

Stránku AXIUM-PACKAGING.eu administrátor pravidelně aktualizuje. Stejným způsobem lze kdykoli změnit všeobecné podmínky užití: nicméně uživatele prosíme, aby co nejčastěji kontroloval tuto stránku za účelem zjištění nejnovějšího stavu podmínek

Cookies

AXIUM PACKAGING, z provozních důvodů, si může vyhradit právo sbírat osobní data uživatelů pomocí „cookies“.
Tyto soubory nejsou programy.
Umožňují nabídnout zboží dle Vašich očekávání a urychlit přístup na naši webovou stránku tím, že Vašemu počítači umožní se rychleji identifikovat.
Nasbírané informace se archivují po dobu jednoho roku.
„Cookies“ můžete zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče.

OSOBNÍ ÚDAJE

V souladu s francouzských zákonem 78-17 ze dne 6. ledna 1978 (francouzský zákon o ochraně osobních údajů) mají všichni uživatelé právo na přístup k, opravu nebo popření osobních údajů, která se jich týkají, pomocí kontaktního formuláře.
Veškeré dotazy ohledně tohoto odstavce musí být zaslány písemně prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.
Pokud se zaregistrujete k odběru e-mailového informačního servisu (newsletter) a již nechcete tyto e-maily dostávat a/nebo si nepřejete, aby údaje o Vás byly sdělovány třetím společnostem, můžete o to požádat písemně zasláním e-mailu nebo postupem dle instrukcí uvedených na konci obdrženého e-mailu.

AUTORSKÉ PRÁVO A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

AXIUM PACKAGING je vlastníkem majetkových práv ke všem obrázkům, grafice a jiným informacím uvedených na webové stránce AXIUM-PACKAGING.eu
Veškeré prvky uvedené na webové stránce, ať již vizuální nebo audio, včetně použitých technologií, jsou chráněny ustanoveními zákona o duševním vlastnictví.
Jsou výlučným vlastnictvím spol. AXIUM PACKAGING. Jakékoli reprodukce, prezentace, změny, publikace nebo adaptace webové stránky nebo její části, bez ohledu na užité medium nebo metodu, jsou tedy zakázány, pokud k nim nebylo předem uděleno svolení spol. AXIUM PACKAGING.
Povoleny jsou jen kopie pro vlastní užití Vašich zaměstnanců a nekomerční užití ve Vašem počítači.
Přístup na webovou stránku Vám dává právo na soukromé a nevýlučné užití webové stránky.
Interaktivní políčka (možnost dotazů v Kontaktech) jsou k dispozici uživatelům. AXIUM-PACKAGING.eu si vyhrazuje právo vymazat bez předchozího upozornění jakýkoli obsah těchto políček, který odporuje platné legislativě Francie, a to zejména předpisům na ochranu osobních údajů.
V případě potřeby si AXIUM-PACKAGING.eu též vyhrazuje právo možnosti povolání uživatele k odpovědnosti dle občanského i trestního práva, a to zejména pro rasismus, urážky, lživé nebo pornografické příspěvky, a to bez ohledu na použité medium (text, obrázek..).

1) Správa sběru osobních údajů

Vzhledem k tomu, že sběr osobních údajů je součástí vytvoření uživatelského osobního účtu a pohybu po webové stránce, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů Mickaël Vindrier.

AXIUM-PACKAGING.eu je zastoupen svým zákonným zástupcem.

Jako zpracovatel osobních údajů se AXIUM-PACKAGING.eu zavazuje dodržovat platnou legislativu. Je v jeho odpovědnosti stanovit účel zpracování osobních údajů a prostřednictvím souhlasu informovat v plném rozsahu své zákazníky i zájemce o zpracování osobních údajů a sestavování přehledu aktualizovaného v souladu se skutečností.

Při zpracování osobních údajů AXIUM-PACKAGING.eu přijme veškerá rozumně očekávatelná opatření, aby zajistil přesnost a adekvátnost osobních údajů ve smyslu jejich účelu pro AXIUM-PACKAGING.eu.

2) Účel sběru osobních údajů

AXIUM PACKAGING údaje částečně či úplně použije za následujícím účelem:
• aby umožnil prohlížení webové stránky a její správu a dohledatelnost uživatelem zakoupených benefitů a služeb: spojení a užívání údajů ze stránky, fakturace, historie objednávek atd.
• aby zabránil a bojoval proti počítačovým podvodům (spam, hackeři..): hardware užitý pro prohlížení stránky, IP adresy, hesla (hashing)
• aby vylepšil prohlížení stránky: spojení a užití údajů
• aby prováděl dobrovolné dotazníky spokojenosti zákazníka s AXIUM-PACKAGING.eu 
• aby prováděl marketingové kampaně (SMS, e-mail) : telefonní číslo, e-mailová adresa

AXIUM-PACKAGING.eu neprodává Vaše osobní údaje, jsou jen v nezbytných případech použita pro statistické a analytické účely.

3) Právo na přístup, žádost o opravu a námitky

V souladu s platnou evropskou legislativou má uživatel AXIUM-PACKAGING.eu následující práva:

• právo na přístup (článek 15 GDPR) a právo žádat opravu (článek 16 GDPR), právo aktualizace, kompletnosti uživatelských údajů, právo blokovat nebo vymazat osobní údaje uživatele (článek 17 GDPR) pokud jsou nepřesná, neúplná, dvojznačná, neplatná nebo pokud jejich sběr, užití, sdělování a držení jsou zakázané
• právo kdykoli vzít souhlas zpět (článek 13-2c GDPR)
• právo omezit zpracování údajů uživatele (článek 18 GDPR)
• právo protestovat proti zpracování údajů uživatele (článek 21 GDPR)
• právo přenosnosti údajů dodaných uživatelem v případě, že tyto údaje jsou předmětem automatického zpracování na základě souhlasu či smlouvy (článek 20 GDPR)

Jakmile je AXIUM-PACKAGING.eu informován o úmrtí uživatele a pokud uživatel nežádá jinak, AXIUM-PACKAGING.eu je povinen zničit jeho údaje, s výjimkou archivace údajů tam, kde by mohly mít průkazní hodnotu nebo tak žádá legislativa.

Pokud si uživatel přeje vědět, jak AXIUM-PACKAGING.eu užívá jeho osobní údaje, žádá opravu nebo se chce ohradit proti jejich zpracování, prosíme písemné sdělení na následující adresu:
AXIUM PACKAGING – DPO, Mr Mickaël VINDRIER, Z.I. Molina La Chazotte, 82 rue de la Talaudière, BP 26412, F-42964 Saint-Etienne Cedex 1.

V takovém případě musí uživatel uvést osobní údaje, u kterých žádá opravu, aktualizaci nebo výmaz ze strany AXIUM-PACKAGING.eu za použití zvlášť vyvinutého formuláře na webové stránce.

Výmaz osobních údajů je předmětem závazku, který AXIUM-PACKAGING.eu ukládá zákon, zejména s ohledem na shromažďování a archivaci údajů. Uživatel AXIUM-PACKAGING.eu může jako poslední možnost podat stížnost dohledovému orgánu a zejména francouzskému úřadu pro ochranu osobních údajů CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

4) Důvěrnost osobních údajů

AXIUM-PACKAGING.eu nesmí bez předchozího informování zákazníka dovolit zpracování, hosting nebo převod údajů získaných o svých zákaznících do země mimo Evropskou unii nebo považovanou Evropskou komisí za “nevhodnou”. AXIUM-PACKAGING.eu nicméně může volně volit své zpracovatele technických a prodejních údajů za podmínky, že předloží dostatečné garance ohledně požadavků GDPR (GDPR: č. 2016-679).

AXIUM PACKAGING.eu se zavazuje přijmout všechna potřebná opatření, aby zajistil bezpečnost údajů, a to zejména s ohledem na to, aby nebyla sdělena neoprávněným třetím osobám. Nicméně pokud bude AXIUM-PACKAGING.eu sdělen případ ovlivnění integrity nebo důvěrnosti údajů zákazníka, musí AXIUM-PACKAGING.eu zákazníka co nejdříve kontaktovat a informovat jej o přijatých korektivních opatřeních. Dále AXIUM-PACKAGING.eu nesbírá žádné “citlivé údaje”.

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovány pobočkami AXIUM-PACKAGING.eu a zpracovateli dat (poskytovateli služeb), ovšem jen pro dosažení stanoveného účelu.

V rámci vlastní odpovědnosti a za účelem výše uvedeným jsou hlavními osobami, které mají přístup k údajům uživatele, zejména zástupci AXIUM-PACKAGING.eu ze zákaznického servisu.

5) Typy sbíraných osobních údajů

U uživatelů webové stránky sbíráme údaje nezbytné pro provozování této služby (statistická data Google Analytics); tato jsou archivována po dobu maximálně 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu.

POVAHA INFORMACÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace na webové stránce mají jen informační charakter pro uživatele a nelze je považovat za záruku některé vlastnosti. Z toho důvodu je užití této webové stránky na Vaše vlastní nebezpečí.
AXIUM PACKAGING nemůže být činěn odpovědným za žádné přímé či nepřímé škody, např. na materiálu, datech, programu nebo za finanční ztráty, které byly způsobeny užíváním webové stránky.
Dále nemůže být AXIUM PACKAGING činěn odpovědným za jakoukoli škodu způsobenou neoprávněným vniknutím třetí strany na webovou stránku a následnou změnu informací nebo jiných prvků prezentovaných na webové stránce.

Webová stránka AXIUM-PACKAGING.eu má jako hostitele poskytovatele na území Evropské unie dle pravidel všeobecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

DOSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY

AXIUM PACKAGING se vynasnaží umožnit uživatelům přístup na své webové stránky kdykoli.

AXIUM PACKAGING může kdykoli změnit nebo přerušit, dočasně nebo stále, přístup na celou webovou stránku nebo její část z důvodů technické údržby, vylepšování nebo provádění změn na stránce.

KONCEPCE A VÝVOJ WEBOVÉ STRÁNKY

SFI
15 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne

Francie

www.sfi.fr

WEBHOSTING

OVH
https://www.ovh.com/fr/

Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím